Pepsi Max Skann og Vinn»-kampanjen

KAMPANJEVILKÅR

LES DISSE KAMPANJEVILKÅRENE GRUNDIG. DE INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON.

I. Generelt

 1. Disse kampanjevilkårene gjelder for kampanjen «Pepsi Max Skann og Vinn» (videre omtalt som «kampanjen») fra PepsiCo Nordic Norway AS («arrangøren») med adressen Lilleakerveien 4, 0283 Oslo i Norge.
 2. Formålet med denne kampanjen er å promotere produktene under merkevaren Pepsi Max & Pepsi («merkevaren»). Kampanjen løper f.o.m. 1. Mars 2021 t.o.m. 1. juli 2021 («kampanjeperioden») Dette er en konkurranse der førstepremien består av et gavekort på kr. 20,000 fra en elektronikkbutikk i Norge. Deltakere har også mulighet til å vinne 20 stykker Adidas fotballer.
 3. Disse kampanjevilkårene finnes på www.pepsimaxfootball.com («kampanjesiden»). En kopi av dem kan også fås hos arrangøren.

II. Kvalifiseringskrav

 1. Bare personer over 16 år som er bosatt i Norge, og ikke omfattes av punktene nedenfor, kan delta i denne kampanjen. Videre krever deltakelse kjøp av enten 1,5 L eller 0,5 L Pepsi Max.
 2. Følgende personer kan ikke delta: (a) arrangørens medarbeidere, samarbeidspartnere bosatt i Norge og familiemedlemmer og (b) personer med tilknytning, direkte eller indirekte, til organiseringen av denne kampanjen.
 3. Deltakelse i denne kampanjen er gratis (bortsett fra kostnadene ved bruk av Internett).
 4. Ved å delta i denne kampanjen bekrefter deltakeren at han eller hun samtykker i disse kampanjevilkårene og personvernreglene og reglene om ansvarsfraskrivelse som finnes på kampanjesiden.

III. Deltakelse

 1. Deltakelse i kampanjen kan bare skje i kampanjeperioden og forutsetter at deltakeren:
 • besøker kampanjesiden,
 • og deltar på følgende måte: Kjøp 0,5 L eller 1,5 L Pepsi Max, skann koden eller besøke www.pepsimaxfootball.com, og bli med i trekningen av overnevnte premier. Deltakere kan kun registreres 1 gang per dag, og totalt 20 ganger i løpet av kampanjeperioden.
 1. Ufullstendige og/eller upassende bidrag er ugyldige og vil ikke bli vurdert.
 2. Det er bare mulig å delta i kampanjeperioden via kampanjesiden. Alle bidrag som kommer inn etter at kampanjeperioden har utløpt er ugyldige og vil ikke bli vurdert.

IV. Generelle regler for deltakelse. For at bidrag skal være gyldige, må følgende betingelser være oppfylt.

 1. Deltakerne skal ikke bruke kampanjen til å uttrykke politiske eller religiøse ideer.
 2. Deltakerne skal ikke bruke støtende språk, trakassere eller diskriminere andre eller komme med seksuelle hentydninger.
 3. Deltakerne skal ikke plassere ormer, virus eller annen skadelig programvare på nettstedet for kampanjen.
 4. Bidrag skal ikke være i strid med lover, regler eller etiske standarder og skal heller ikke oppmuntre til handlinger som strider mot lover, regler eller etiske standarder.
 5. Bidrag skal ikke på noen måte kunne skade arrangøren, bedrifter tilknyttet arrangøren og/eller merkevaren.
 6. Arrangøren har rett til å utelukke deltakere som sender inn ugyldige eller forfalskede bidrag.
 7. Deltakerne skal ikke sende inn bidrag som krenker tredjeparters immaterielle rettigheter eller andre rettigheter.
 8. Arrangøren forbeholder seg retten til, på et hvilket som helst tidspunkt og etter eget skjønn, å avslå eller ekskludere deltakere uten at dette gir deltakeren noen rettigheter i forhold til arrangøren.
 9. Arrangøren har rett til å utelukke fra konkurransen en deltaker som har oppgitt ugyldige eller falske personopplysninger.
 10. Arrangøren har rett til å utelukke fra konkurransen en deltaker som jukser, som er mistenkt for å jukse eller som bryter mot innholdet i disse kampanjevilkårene på enhver annen måte.
 11. Deltakerne blir ikke kompensert for bidrag og/eller deltakelse. Deltakerne kan ikke basere rettigheter på, og mottar ikke betaling for deltakelse i denne kampanjen.
 12. Arrangøren har rett til umiddelbart å utelukke ethvert bidrag som, etter arrangørens mening, er ugyldig og/eller fjerne dem eller få dem fjernet fra kampanjesiden.

V. Immaterielle rettigheter

 1. Arrangøren alene innehar alle immaterielle rettigheter og andre eiendomsrettigheter knyttet til denne kampanjen. Hvis, og i den grad det er nødvendig, overfører deltakeren herved vederlagsfritt slike immaterielle rettigheter og andre eiendomsrettigheter i det øyeblikket de oppstår, til arrangøren eller et tilknyttet selskap utpekt av arrangøren. Med dette aksepteres overføringen. Dersom overføringen av de immaterielle rettighetene krever ytterligere dokumentasjon, gir deltakeren med dette arrangøren fullmakt til å utarbeide og signere dokumentasjonen på vegne av deltakeren for å sikre fullstendig overdragelse av rettighetene.
 2. I den grad lovgivningen tillater det, frasier deltakerne seg herved betingelsesløst og ugjenkallelig alle personvernsrettigheter lovgivningen gir dem.

VI. Offentliggjøring

 1. Ved å delta i kampanjen, godtar deltakerne at deres navn offentliggjøres på kampanjesiden uten at arrangøren skal kompensere deltakerne for dette. I tillegg, ved å delta i denne kampanjen og akseptere premien, godtar vinnerne at arrangøren kan be dem om å delta i andre former for reklame, inkludert om bruken av premien, etter at de har deltatt.
 2. Dersom deltakeren, etter ønske fra arrangøren, samarbeider om enhver form (former) for offentliggjøring, skal ikke arrangøren betale noen form for honorar i denne sammenheng. Enhver offentliggjøring og andre materialer er og forblir arrangørens eiendom. Deltakeren gir arrangøren full rett til å anvende hans/hennes bilde i en hvilken som helst publikasjon eller i annet materiale.

VII. Premier

 1. Hovedpremien er et gavekort på kr. 20,000 fra en elektronikkbutikk i Norge.
 2. Eventuelle skattekostnader knyttet til premien dekkes av arrangøren.
 3. Premien er personlig og kan ikke byttes mot andre premier. Premien er udelelig og kan bare aksepteres i sin helhet.
 4. Premier som ikke blir tildelt, uavhengig av årsak, forblir arrangørens eiendom. Dersom en vinner nekter å ta imot premien, tilfaller den også arrangøren.
 5. Arrangøren forbeholder seg retten til å tildele en alternativ premie hvis premien som er omtalt ovenfor ikke lenger er tilgjengelig eller ikke lenger kan tildeles, uavhengig av årsak.

VIII. Hvordan vinneren utpekes

 1. Personer kvalifiserer seg for å delta i konkurransen ved å sende inn et gyldig bidrag.
 2. Vinneren(e) blir trukket ut tilfeldig blant alle de innkomne bidragene.
 3. Vinneren vil bli kontaktet på e-post etter kampanjens slutt (01. Juli 2021) informert om premien via e-post 72 timer etter at konkurranseperioden er over.
 4. Hver vinner har rett til å kreve premien innen 7 dager etter at han/hun har fått beskjed fra arrangøren. Dersom arrangøren ikke har fått svar på e-post fra vinneren i løpet av denne tiden, vil arrangøren velge en ny vinner.

IX. Klager

 1. Vi deltar ikke i kommunikasjon om utfallet av kampanjen.

X. Personopplysninger

 1. Navn, adresse og/eller andre personopplysninger arrangøren innhenter i forbindelse med deltakelse i denne kampanjen, behandles konfidensielt og i tråd med EUs personvernforordning (GDPR).
 2. Ingen opplysninger som blir mottatt i forbindelse med denne kampanjen vil bli brukt utenfor kampanjens rammer dersom deltakeren ikke spesielt har gitt tillatelse til slik spesifikk tilleggsbruk.
 3. Opplysningene som er blitt innhentet i løpet av denne kampanjen vil bli slettet 6 måneder etter at kampanjeperioden er over dersom man ikke er blitt enige om noe annet.
 4. En deltaker har rett til å få informasjon om når personopplysninger behandles, til å korrigere, til å begrense behandlingen av, til dataportering og til sletting. Deltakeren har rett til å klage over behandlingen av hans/hennes personopplysninger til Datatilsynet. Arrangørens personopplysningspolitikk finnes på www.pepsicoprivacypolicy.com.

XI. Ansvar

 1. Arrangøren er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for avbrudd og/eller feil knyttet til Internett, ett eller flere av nettstedene det henvises til i disse kampanjevilkårene, kabelnettverk, programvare, maskinvare eller feilaktig registrering og/eller behandling av bidrag eller personopplysninger. Arrangøren fraskriver seg ethvert erstatningsansvar knyttet til områdene ovenfor.
 2. I den grad lovgivningen tillater det, fraskriver arrangøren seg ethvert erstatningsansvar knyttet til arrangøren og/eller eventuelle representanter for arrangøren i forbindelse med kampanjen.

XII. Avsluttende bestemmelser

 1. Ingen deler av denne kampanjen kan reproduseres eller offentliggjøres uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra arrangøren.
 2. Arrangøren forbeholder seg retten til når som helst å endre, avslutte og/eller trekke seg fra organiseringen av kampanjen, etter arrangørens eget skjønn, og uten at deltakere kan fremsette noe krav overfor arrangøren.
 3. Klager og spørsmål knyttet til disse kampanjevilkårene og kampanjen kan sendes skriftlig via arrangøren og med henvisning til «Pepsi Max Skann og Vinn»-kampanjen.
 4. Denne kampanjen arrangeres i samsvar med norske lover. Kampanjen har blitt organisert i henhold til markedsføringsloven.
 5. Enhver tvist som måtte oppstå på bakgrunn av disse kampanjevilkårene eller kampanjen skal behandles av den kompetente domstolen i Oslo, Norge.